PIR­KAN­MAAN RA­KEN­NE­PUR­KU OY

Pur­ku­työt te­hok­kaas­ti, tur­val­li­ses­ti ja am­mat­ti­tai­dol­la

As­bes­ti­kar­toi­tus

Suo­mes­sa as­bes­tia on käy­tet­ty ra­ken­ta­mi­ses­sa 1920–1990-luvuilla.

Vuon­na 2016 voi­maan as­tu­nut as­bes­ti­la­ki vel­voit­taa te­ke­mään kar­toi­tuk­sen en­nen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, jois­sa teh­dään purkutöitä.

Hoi­dam­me se­kä laa­jat kar­toi­tus­käyn­nit et­tä yk­sit­täi­set näyt­tee­no­tot asian­tun­te­vas­ti ja no­peal­la aikataululla.

As­bes­ti- ja haitta-ainepurku

As­bes­ti- ja hait­ta-ai­ne­työt ovat lu­van­va­rais­ta eri­kois­osaa­mis­ta. Olem­me työ­suo­je­lu­pii­rin val­tuut­ta­ma pur­ku­yh­tiö ja hen­ki­lös­töl­läm­me on laa­ja ko­ke­mus eri­lai­sis­ta haitta-ainepuruista.

Kor­kea työn laa­tu ja tur­val­li­suus ovat eh­dot­to­mat vaa­ti­muk­set toiminnassamme.

Teem­me as­bes­ti­pur­kua kai­ken ko­koi­sis­sa koh­teis­sa ko­ko Pir­kan­maan alueella.

 

Muut purkutyöt/kuivaukset

Suo­ri­tam­me mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia pur­ku­töi­tä. Työt teh­dään kar­toi­tuk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä työ­me­ne­tel­mäl­lä asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti.

Hoi­dam­me esi­mer­kik­si si­sä­pin­to­jen ma­te­ri­aa­lien pois­tot, vä­li­sei­nien pu­rut ja ul­ko­sei­nien se­kä kat­to­jen purkamisen.

Ny­ky­ai­kai­nen ka­lus­tom­me ta­kaa työn su­ju­vuu­den se­kä laa­duk­kaan lopputuloksen.

Ve­si­va­hin­ko­koh­teis­sa hoi­dam­me ra­ken­tei­den ja pin­to­jen pur­ku­työt ja kuivaukset.

0452790502
info@pirkanmaanrakennepurku.fi
Pir­kan­maa