As­bes­ti­kar­toi­tus

Am­mat­ti­tai­toi­set as­bes­ti­kar­toi­tuk­set Pir­kan­maan alueella

Mi­tä as­bes­ti on?

As­bes­til­la tar­koi­te­taan kui­tu­mais­ta si­li­kaat­ti­mi­ne­raa­lia, jo­ta on käy­tet­ty ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­li­na, kos­ka sil­lä on hy­vät pa­lon­kes­to-omi­nai­suu­det, ja se on hy­vä läm­mön- ja sähköneriste.

As­bes­ti on ter­vey­del­le erit­täin vaa­ral­lis­ta. Hy­vä­kun­toi­set as­bes­ti­ma­te­ri­aa­lit ei­vät ai­heu­ta on­gel­mia, mut­ta rik­kou­tu­neet ma­te­ri­aa­lit saat­ta­vat le­vit­tää il­maan asbestipölyä.

Mis­sä as­bes­tia on käytetty?

As­bes­tia on Suo­mes­sa käy­tet­ty ra­ken­ta­mi­ses­sa laa­jas­ti vuo­si­na 1920–1994.

Ylei­sim­piä as­bes­tin käyt­tö­koh­tei­ta ovat

  • Put­ki- ja iv-kanavaeristeet

  • Ka­te- ja verhouslevyt

  • Lat­tia­pin­noit­teet

  • Pa­loe­ris­teet

  • Maa­lit, lii­mat, ta­soit­teet, laastit

  • As­bes­ti­pah­vit

Mil­loin as­bes­ti­kar­toi­tus tar­vi­taan?

As­bes­ti­kar­toi­tus on vuon­na 2016 päi­vi­te­tyn as­bes­ti­lain mu­kaan suo­ri­tet­ta­va, mi­kä­li ai­o­taan pur­kaa tai re­mon­toi­da en­nen vuot­ta 1994 ra­ken­net­tu­ja tiloja.

As­bes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa tut­ki­taan ra­ken­teis­sa mah­dol­li­ses­ti ole­van as­bes­tin si­jain­ti, mää­rä ja laa­tu. Ra­ken­teis­ta ote­taan näy­te, jo­ka toi­mi­te­taan la­bo­ra­to­rioon analysoitavaksi.

Kar­toi­tuk­sen yh­tey­des­sä sel­vi­te­tään tar­vit­taes­sa myös mui­den hait­ta-ai­nei­den esiin­ty­mi­nen se­kä an­ne­taan toi­men­pi­de-eh­do­tus pur­ku­me­ne­tel­mää varten.

Mi­kä­li ra­ken­teis­ta löy­tyy as­bes­tia tai muu­ta hait­ta-ai­net­ta, on huo­mioi­ta­va et­tä täl­lais­ten koh­tei­den pur­ku­töi­tä saa teh­dä vain työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen val­tuut­ta­ma ammattilainen.

Pir­kan­maan Ra­ken­ne­pur­ku Oy to­teut­taa kai­ken­ko­koi­set as­bes­ti­pur­ku­työt te­hok­kaas­ti ja turvallisesti.