As­bes­ti- ja haitta-ainepurku

Lu­van­va­rai­set eri­kois­pu­rut tur­val­li­ses­ti ja laadukkaasti

Kar­toi­tus en­nen remonttia

As­bes­tia voi löy­tyä kai­kis­ta en­nen vuot­ta 1994 ra­ken­ne­tuis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. En­nen täl­lais­ten ti­lo­jen pur­ka­mis­ta tai re­mon­toin­tia on suo­ri­tet­ta­va as­bes­ti­kar­toi­tus, jol­la var­mis­te­taan ra­ken­tei­den mah­dol­li­set as­bes­ti- ja hait­ta-ai­ne­pi­toi­suu­det. Pir­kan­maan Ra­ken­ne­pur­ku Oy:llä on tar­vit­ta­va ko­ke­mus ja lait­teis­to kar­toi­tuk­sen te­ke­mi­seen no­peal­la­kin aikataululla.

Lue li­sää asbestikartoituksesta.

As­bes­ti­pur­ku

Teem­me as­bes­ti­pur­ku­työt am­mat­ti­tai­dol­la vi­ran­omais­ten sää­dök­siä noudattaen.

Aloi­tam­me as­bes­ti­työt koh­teen huo­lel­li­ses­ta pu­ret­ta­van ti­lan suo­jaa­mi­ses­ta se­kä teem­me muut tar­vit­ta­vat esi­val­mis­te­lut. Tä­män jäl­keen ali­pai­neis­tam­me ti­lan, jot­ta ter­vey­del­le hai­tal­li­set kui­tu­ma­te­ri­aa­lit ei­vät pää­se le­viä­mään ympäristöön.

Huo­leh­dim­me se­kä pur­ku­koh­teen ym­pä­ris­tön tur­val­li­suu­des­ta et­tä työn­te­ki­jöi­dem­me työ­tur­val­li­suu­des­ta. Kou­lu­tet­tu hen­ki­lö­kun­tam­me käyt­tää asian­mu­kai­sia se­kä as­bes­ti­töi­hin tar­koi­tet­tu­ja suo­ja­va­rus­tei­ta ja työvälineitä. 

Pur­ku­työn jäl­keen ti­lois­ta ti­las­sa suo­ri­te­taan as­bes­tin jäl­ki-il­ma­mit­taus. Näin var­mis­tu­taan et­tä il­ma on as­bes­tis­ta puh­das ja ti­lois­sa on turvallista.

 

Muut hait­ta-ai­neet

Kreo­soot­ti eli ki­vi­hii­li­pi­ki on pal­jon käy­tet­ty vaa­ral­li­nen ai­ne van­hois­sa kiin­teis­töis­sä. Si­tä on pää­asias­sa ve­si- ja kos­teuse­ris­tee­nä sei­nis­sä ja lat­tiois­sa pin­ta­va­lu­jen al­la. Kreo­soo­tis­ta haih­tu­vat PAH-yh­dis­teet ovat erit­täin vaa­ral­li­sia terveydelle.

Lyi­jyä ja PCB:tä esiin­tyy muun muas­sa sau­maus­mas­sois­sa, la­kois­sa, maa­leis­sa se­kä betonissa.

Vaa­ral­li­sia ai­nei­ta si­säl­tä­vät ra­ken­teet tu­lee ai­na pur­kaa ja hä­vit­tää asian­mu­kai­ses­ti lain­sää­dän­töä nou­dat­taen. Hait­ta-ai­nei­ta si­säl­tä­vät ra­ken­teet pu­re­taan sa­moin me­ne­tel­min kuin as­bes­ti. Työn­te­ki­jöil­täm­me löy­tyy tar­vit­ta­va ko­ke­mus myös kreo­soot­ti- ja mui­den hait­ta-ai­ne­pur­ku­jen tekoon.

 

Ho­me

Ho­me­vau­rioi­tu­nei­den ra­ken­tei­den pur­ku ei tois­tai­sek­si ole lu­van­va­rais­ta työ­tä. Pur­ku­työn ai­ka­na mik­ro­be­ja ja ho­mei­tiöi­tä kui­ten­kin va­pau­tuu il­maan ja pi­toi­suu­det voi­vat ko­ho­ta kor­keik­si. Täs­tä joh­tuen työ kan­nat­taa teet­tää ho­me­pur­kuun pe­reh­ty­neel­lä ammattilaisella.

Ho­me­pur­ku­töi­den osal­ta työ­me­ne­tel­mät ovat pää­sään­töi­ses­ti sa­mo­ja kuin as­bes­ti­töis­sä ja osas­toin­ti­me­ne­tel­mä on myös mik­ro­bi­vau­rioi­tu­nei­den ra­ken­tei­den pur­ku­työn pää­me­ne­tel­mä. Täl­löin ho­mei­tiöi­den ja mik­ro­bien le­viä­mi­nen kor­jat­ta­vis­ta ti­lois­ta mui­hin ti­loi­hin es­te­tään erot­ta­mal­la kor­jaus­ten alai­set ti­lat muis­ta ti­lois­ta ja ali­pai­neis­ta­mal­la kor­jat­ta­va tila.

Pur­ku­työn päät­teek­si jäl­jel­le jä­tet­tä­vät ra­ken­teet de­sin­fioi­daan tarvittaessa.