Pur­ku­työt

Pur­ku­työt te­hok­kaas­ti ja laadukkaasti

Pur­ku­työt te­hok­kaas­ti mo­nen­lai­siin koh­tei­siin

Hoi­dam­me mo­ni­puo­li­set pur­ku­työt ot­taen huo­mioon yk­si­löl­li­set koh­tee­seen liit­ty­vät tur­va- se­kä laa­tu­mää­räyk­set ja hoi­dam­me työn pur­ku­kat­sel­muk­ses­sa va­li­tuin työ­me­ne­tel­min. Laa­duk­kaan ka­lus­tom­me se­kä pä­te­vän hen­ki­lö­kun­tam­me an­sios­ta työn jäl­ki on siis­tiä ja toi­min­ta se­kä tur­val­lis­ta et­tä luo­tet­ta­vaa. Suo­ri­tam­me kaik­kien ra­ken­tei­den pur­ku­työt pö­lyt­tö­mäs­ti, jol­loin huo­neis­ton tai kiin­teis­tön nor­maa­li­käyt­tö on sa­nee­raus­työn ai­ka­na­kin mahdollista.

Suun­ni­tel­les­sa­si re­mont­tia, pyy­dä mei­dät mak­sut­to­mal­le kat­sel­mus­käyn­nil­le, tai jä­tä suo­raan tar­jous­pyyn­tö. En­nen töi­den aloit­ta­mis­ta käym­me asiak­kaan kans­sa lä­pi työn ai­ka­tau­lun se­kä työ­vai­heet, jot­ta väl­ty­tään yl­lä­tyk­sil­tä. Ti­la­tes­sa­si pur­ku­työt mei­tä saat ta­kuul­la laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen ja ai­ka­tau­lun mu­kai­sen toteutuksen.

Kaut­tam­me saat esi­mer­kik­si seu­raa­van­lai­set pur­ku­työt

  • Vä­li­sei­nien purut

  • Jul­ki­si­vu­jen ja kat­to­jen purut

  • Kyl­py­huo­ne- ja keittiöpurut

  • Jyr­sin­nät

  • Hion­nat

  • Lin­ja­sa­nee­rauk­set

  • Ve­si­va­hin­ko­jen jäl­kei­set pur­ku­työt se­kä ra­ken­tei­den kuivaukset