Tie­to­suo­ja­se­los­te

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Ni­mi: Pir­kan­maan Ra­ken­ne­pur­ku Oy
Y‑tunnus: 2545430–8
Osoi­te: Hors­ma­tie 2 A 2
Pos­ti­nu­me­ro: 33480
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: YLÖJÄRVI
Pu­he­lin­nu­me­ro: 0452790502
Säh­kö­pos­tio­soi­te: info@pirkanmaanrakennepurku.fi

Re­kis­te­rin käyttötarkoitus 

Ke­rät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käytetään:

Asiak­kaan tun­nis­ta­mi­seen. Ti­laus­ten toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­toon se­kä kehittämiseen.

Tie­to­jen ke­rää­mi­sen ja kä­sit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja ke­rä­tään ja kä­si­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän so­pi­muk­sen täy­tän­töön panemiseksi.

Re­kis­te­rin tietosisältö 

Säh­kö­pos­tio­soi­te.

Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän so­pi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet 

Re­kis­te­riin ke­rä­tään tietoja:

Hen­ki­löl­tä itseltään.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulkopuolelle.

Eväs­tei­den (coo­kies) käyttö 

Käy­täm­me si­vuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lä­he­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, jo­ka mah­dol­lis­taa in­ter­net-si­vu­jen yl­lä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein si­vuil­la vie­rai­le­vat kä­vi­jät, hel­pot­ta­maan kä­vi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta si­vuil­le se­kä mah­dol­lis­ta­maan yh­dis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kä­vi­jöis­tä. Tä­män pa­laut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti pa­ran­ta­maan si­vu­jem­me si­säl­töä. Eväs­teet ei­vät va­hin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä si­ten, et­tä voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yk­si­löi­ty­jen tar­pei­den mu­kai­sia tie­to­ja ja palveluita.

Mi­kä­li si­vuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei ha­lua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat se­lai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tä­mä ta­pah­tuu yleen­sä se­lai­men ase­tuk­sien kautta.

On kui­ten­kin hy­vä ot­taa huo­mioon se, et­tä eväs­teet voi­vat ol­la tar­peel­li­sia joi­den­kin yl­lä­pi­tä­miem­me si­vu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

Re­kis­te­rin suojaus 

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yh­tey­den ylitse.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu pa­lo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja salasanoin.

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä re­kis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

Au­to­maat­ti­nen päätöksenteko

Au­to­ma­ti­soi­tu­ja yk­sit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen ar­tikla 22) ei tehdä.

Re­kis­te­röi­dyn oikeudet 

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus tar­kas­taa, mi­tä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tu­lee lä­het­tää al­le­kir­joi­tet­tu­na re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oi­kai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hä­nel­lä on myös oi­keus ra­joit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa kä­sit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen ar­tiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus pe­ruut­taa ai­em­min an­ta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen kä­sit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa kä­sit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta va­li­tus valvontaviranomaiselle.

Re­kis­te­röi­dyl­lä on myös oi­keus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.