Ve­si­va­hin­ko­sa­nee­raus

Ve­si­va­hin­ko­jen syi­tä ovat usein ma­te­ri­aa­li­vir­heet, työ- ja ra­ken­nus­vir­heet se­kä huol­lon

lai­min­lyön­ti. Useim­mi­ten va­hin­got joh­tu­vat huo­nois­ta put­kis­ta, eris­tyk­sis­tä tai vial­li­sis­ta

lii­tok­sis­ta.

Va­hin­gon ai­heut­ta­jia voi­vat ol­la mm.

  • ve­sie­ris­tei­den puut­tu­mi­nen tai puut­teel­li­suus
  • lat­tia­kai­von vuo­ta­mi­nen vä­li­poh­jaan tai ala­poh­jaan
  • vuo­ta­vat ve­si­put­ket ja lii­tok­set
  • kat­to­kou­ru­jen ja ve­si­ka­ton viat
  • sa­de- ja su­la­mis­ve­sien vää­rä suun­taus
  • put­kis­ton jää­ty­mi­nen.

Pir­kan­maan Ra­ken­ne­pur­ku Oy kar­toit­taa ve­si­va­hin­ko­koh­teen, pur­kaa ja pois­taa ve­den

va­hin­goit­ta­mat ra­ken­teet. Tä­män jäl­keen kui­vaam­me kas­tu­neet ti­lat pe­rus­teel­li­ses­ti.

Kui­vaa­mi­nen eh­käi­see ho­me­kas­vus­ton syn­tyä. Mi­kä­li ho­me­kas­vus­toa on jo eh­ti­nyt syn­tyä,

suo­ri­tam­me myös ho­me­pur­ku­työt tur­val­li­ses­ti ja te­hok­kaas­ti.

Ho­me­vau­rioi­tu­neen ra­ken­teen pur­ku to­teu­te­taan käy­tän­nös­sä sa­mal­la ta­val­la kuin as­bes­ti­pur­ku. Työ­koh­de

ja si­tä ym­pä­röi­vä ti­la eris­te­tään ja ali­pai­neis­te­taan. Täl­lä ta­val­la es­te­tään mik­ro­bien ja ho­mei­tiöi­den

le­viä­mi­nen hen­gi­ty­sil­maan.